Transgruppen

VerksamhetRFSL

(For English, read below)

Transgruppen
RFSL Sjuhärads transgrupp vänder sig till alla som identifierar sig som transperson och/eller ickebinär. Även anhöriga, vänner och närstående är välkomna på dessa träffar, men vi rekommenderar dig som är anhörig att särskilt komma på våra Anhörigträffar som arrangeras då och då.

Att vara trans kan handla om att du har en kropp som på något sätt inte stämmer överens med hur du känner dig på insidan: som har en manskodad kropp men känner er som kvinna på insidan (TS MtF), som har en kvinnokodad kropp men känner er som en man på insidan (TS FtM), som har en kropp som varken kan kodas som kvinna eller man. Med andra ord – alla er som på något sätt identifierar er som transpersoner eller icke-binära är extra välkomna till dessa träffar!

Begreppet transperson har flera underkategorier där bland annat transsexuell och transvestit innefattas. Alla inom transkategorin är välkomna.

I vår grupp har vi medlemmar som genomgår en transutredning på Lundströmmottagningen i Alingsås och vet av egen erfarenhet exakt vad det innebär att vara i en sådan situation. Vi i transgruppen är nästintill övertygade om att det finns många därute som känner igen sig i det här att kropp och sinne inte stämmer överens. Du som har hittat till den här sidan är kanske en transperson själv, eller en anhörig som är orolig eller undrande för en person i din närhet. Det kan handla om att inte må bra i sin situation, och det kan handla om att äntligen ha förstått vad som är fel och hur det kan göras rätt.
Det svåraste med att vara transperson kan vara att våga visa för allmänheten vem en känner att en verkligen är på insidan. Många är rädda för att mötas av hat eller hot, eller rädda för utanförskap eller oförståelse. Andra kanske vill ha tips och råd kring hur en kan berätta och möta frågor som kommer. Transgruppen anordnar cafékvällar med jämna mellanrum.

Se vår kalender för information om nästa transcafé.

Är du nyfiken på mer information? Behöver du stöd och hjälp? Kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The trans gender group
RFSL Sjuhärad’s trans group is aimed at anyone who identifies themselves as trans and / or non-binary. Even relatives and friends are welcome on these meetings, and for the relatives we rekomend also to visit the Relative’s Group which have meetings every now and then.

To be trans may be that you have a body that somehow does not correspond to how you feel on the inside: if you have a man-coded body but feels like a woman on the inside (TS MtF), or have a woman-coded body but knows you as a man on the inside (TS FtM), or have a body that can neither be coded as a woman or man. In other words – all of you who somehow identify as a transperson or non-binary are extra welcome to this meetings!

The term transpersonal has several subcategories, including transsexual and transvestite. Everyone in the transcategory is welcome.

In our group we have members who undergo a trans-study at the Lundström reception in Alingsås and know from their own experience exactly what it means to be in such a situation. We in the trans-group are almost convinced that there are many out there who recognize themselves in this that body and mind do not match. You who have found this site are perhaps a transperson himself, or a relative who is worried or wondering for a person in your vicinity. It can be about not feeling good in their situation, and it can be about finally having understood what is wrong and how it can be done right.
The most difficult thing about being a transperson can be to dare to show the public who one feels that one really is on the inside. Many are afraid of being met by hatred or threat, or afraid of exclusion or incomprehension. Others may want tips and advice on how to tell and meet questions that come. The trans-group organizes café nights regularly.

See our calendar for information on the next transcafé.

Are you curious about more information? Need support and help? Then you should not hesitate to contact us:
info@sjuharad.rfsl.se