Anhörigverksamhet

VerksamhetRFSL

(For English, read below)

Välkomna till RFSL Sjuhärads Anhöriggrupp!

Har ditt barn eller någon annan närstående nyligen berättat för dig att hen är homosexuell, bisexuell, pansexuell, transperson, intersexuell, asexuell eller queer?
Säger ditt barn att hen inte känner sig som det kön hen blivit tilldelad?
Har dina föräldrar separerat och nu istället lever i ett samkönat förhållande?
Är du på något annat sätt anhörig eller närstående till en hbtqi-person?

Det är inte ovanligt att ha frågor och funderingar. Ibland kan det dessutom vara skönt, för både dig och din närstående, att prata med andra utomstående om dessa funderingar. Både för att själv få chans att lätta på hjärtat men även att få lyssna på personer i liknande situationer. Därför finns RFSL Sjuhärads anhöriggrupp för dig.

Anhöriggruppen drivs av personer som själva är anhöriga till hbtqi-personer. Syftet med anhöriggruppen är att det skall vara ett stöd för anhöriga till hbtqi-personer. Vi erbjuder bland annat stödsamtal, träffar med andra i liknande situationer samt ett nätverk i ett så kallat peer-to-peer samtal.

Se vår kalender för nästa träff med Anhöriggruppen!

Är du intresserad av att engagera dig för andra anhöriga? Skicka då ett mail till info@sjuharad.rfsl.se

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Welcome to RFSL Sjuhärad’s Relative’s group!

Has your child or any other close associate recently told you that they are homosexual, bisexual, pansexual, transgender, intersex, asexual or queer?
Does your child say they don’t feel like the sex it’s been assigned to?
Have your parents separated and now live in a same-sex relationship?
Are you in any other way a relative or relative of a LGBTQI person?

It is not uncommon to have questions and concerns. Sometimes, it can also be nice, for both you and your loved one, to talk to other outsiders about these concerns. Both in order to get the chance to lighten the heart but also to listen to people in similar situations. That’s why RFSL Sjuhärad’s relative’s group is here for you.

The relative’s group is run by people who are themselves relatives of LGBTQI people. The purpose of the relatives group is that there should be support for relatives of LGBTQI people. We offer, among other things, support talks, meetups with others in similar situations and a network in a so-called peer-to-peer call.

See our calendar for the next meeting with the Relative’s Group!

Are you interested in getting involved with other relatives? Then send an email to info@sjuharad.rfsl.se