Årsmöte

Om ossRFSL

Kära medlemmar! Varmt välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte den 19 mars 2022!

(For English: read below)

 

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte!
Lördagen den 19 mars 2022
Klockan 16:00
 
Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningshandlingar och framåtblickande planer. Vi ser fram emot att ha er med också under 2022 års verksamhet!
Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det på https://blimedlem.rfsl.se/)
 
Motioner (förslag till styrelsen och föreningens arbete) ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (19 februari).
Senast den 5 mars kommer alla handlingar finnas färdiga för er att ta del av.
Dagordningen för årsmötet hittar ni i våra stadgar: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. Och inklistrade nedan.
Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2022? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!
 

Vi håller årsmötet digitalt, men ger också möjlighet för ett fåtal att närvara fysiskt – dessa platser reserveras för de medlemmar som inte har tillgång till internet eller teknisk utrustning.

För att närvara:

  1. Du kan vara med från dator eller smartphone. Om du enbart har knapptelefon: hör av dig till oss så hjälper vi dig, du kan då vara med som lyssnande medlem.
  2. Ladda ned programmet Zoom via denna sida: https://zoom.us/. Zoom är gratis och enkelt att använda.
  3. Klicka på denna länk: https://us02web.zoom.us/j/86827545042 Länken finns också på vår hemsida och på facebook-event.

 

Mötet är öppet från 15.45 lördagen den 19 mars.

Vi kommer att lägga in pauser för att hålla energin uppe under mötet.
Duka gärna upp med en god kopp kaffe, te eller saft och något att tugga på så fikar vi lite gemensamt även om vi detta år behöver ses på distans.

Har du inte möjlighet att delta digitalt?
Anmäl dig till info@sjuharad.rfsl.se eller på telefon 033-10 69 70 för att boka en av de få platser vi erbjuder fysiskt i vår lokal.

Mötet kommer att hållas på svenska, men översättning till engelska kommer att ges vid behov.
Är du inte medlem än?
Bli det. För att rösta på årsmötet behöver du vara medlem i RFSL Sjuhärad.
Läs mer på denna länk: https://www.rfsl.se/engageradig/ eller kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se eller 033- 10 69 70 så hjälper vi till.

 

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?

Hör av dig till Johan, Annelie och Helena på valberedning@sjuharad.rfsl.se

Övriga frågor skickas till info@sjuharad.rfsl.se

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Daniel Karlsson, Ivan Mwanje Kigoonya, Amin Ssemakula, Abbe Elf, Robert Standar, Charlie Howard, Aina Mullbock-Abramsson, Anita Spjuth

DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare
6 Val av rösträknare
7 Fastställande av dagordningen
8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
13 Motioner
14 Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15 Val av kongressombud
16 Val av valberedning
17 Val av revisorer
18 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

********

*******

RFSL Sjuhärad calls for annual meeting!
Saturday, March 19, 2022
At 16:00


During the annual meeting, we offer regular association documents and forward-looking plans. We look forward to having you with us during the 2022 activities as well! Without members, no association. Warm welcome! (If you are not a member, become one at https://blimedlem.rfsl.se/)  

Motions (proposals for the board and the association’s work) must be received by the board no later than 4 weeks before the annual meeting (19 February).


By March 5, all documents will be ready for you to take part in.   The agenda for the annual meeting can be found in our bylaws: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. And pasted below.
Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2022? Then the annual meeting is a good opportunity to meet others involved, the office and the board!

We hold the annual meeting digitally, but also give the opportunity for a few to attend physically – these places are reserved for those members who do not have access to internet or technical equipment.
Do you need English translation? Please write to stina@sjuharad.rfsl.se and we will help you.

To attend:
1. You can join from a computer or smartphone. If you don’t have that: get in touch with us and we will help you, you can then join as a listening member.
2. Download the Zoom program via this page: https://zoom.us/.
Zoom is free and easy to use.
3. Click on this link: https://us02web.zoom.us/j/86827545042 
The link is also to find on our web and facebook-event.

The meeting is open from 15.45 on Saturday 19 March.
We will take breaks to keep the energy up during the meeting, feel free to bring good cup of coffee, tea or juice and something to chew on – then we can have a little “fika” together even though this year we need to do it on distance.

Do you not have the opportunity to participate digitally?
Write to info@sjuharad.rfsl.se or call 033-10 69 70 to book one of the few places we offer physically in our premises.

Not a member yet? Become that! To vote at the annual meeting, you need to be a member of RFSL Sjuhärad. Read more at this link: https://www.rfsl.se/engageradig/ or contact us on info@sjuharad.rfsl.se or 033- 10 69 70 and we will help you.

Do you want to nominate yourself or someone else to the board? Get in touch with Johan, Annelie and Helena at valberedning@sjuharad.rfsl.se
Other questions can be sent to info@sjuharad.rfsl.se

Warm welcome!

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Daniel Karlsson, Ivan Mwanje Kigoonya, Amin Ssemakula, Abbe Elf, Robert Standar, Charlie Howard, Aina Mullbock-Abramsson, Anita Spjuth
Welcome to contact us at info@sjuharad.rfsl.se  

AGENDA for March 19:
1 Opening of the Annual General Meeting
2 Determining the voting list
3 Ask if the annual meeting has been announced in accordance with the articles of association
4 Election of annual meeting presidium: – Meeting chairman, -Secretary secretary
5 Selection of protocol adjuster
6 Selection of counters
7 Adoption of the agenda
8 The Board’s activity and financial report
9 Auditors’ report
10 Adoption of income statement and balance sheet
11 Question about discharge of liability for the board
12 Proposals: 12.1 Adoption of statutes (if changes have taken place at RFSL’s congress), 12.2 Adoption of business plan, 12.3 Budget for the financial year
13 Exercises
14 Election of the Board: – Determination of the term of office and the number of members of the Board, – Chairman, – Treasurer, – Other ordinary members **, – Deputy
15 Election of congressional representatives
16 Election of Nomination Committee
17 Election of auditors
18 Election of any working groups and other elected representatives
19 Other issues (not decision issues)
20 Closing of the meeting.
** when electing other members, e.g. vice chairmen, secretaries or other named members are appointed