Årsmöte

Om ossRFSL

RFSL Sjuhärads årsmöte 2021 // Annual meeting for RFSL Sjuhärad 2021

(For English: read below)

Kära medlemmar! Varmt välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte 2021.

Lördag 20 mars. Klockan 16.00-18.00

Årsmötet är föreningens högsta beslutande möte och det är ni som medlemmar som bestämmer vad vi ska göra under året och vilka som ska sitta i styrelsen.

Vi håller årsmötet digitalt, men ger också möjlighet för ett fåtal att närvara fysiskt – dessa platser reserveras för de medlemmar som inte har tillgång till internet eller teknisk utrustning.

För att närvara:

 1. Du kan vara med från dator eller smartphone. Om du enbart har knapptelefon: hör av dig till oss så hjälper vi dig, du kan då vara med som lyssnande medlem.

 2. Ladda ned programmet Zoom via denna sida: https://zoom.us/. Zoom är gratis och enkelt att använda.

 3. Klicka på denna länk: https://us02web.zoom.us/j/89709485378. Länken finns också på facebook-event och i mailutskick som alla nuvarande medlemmar får. Mötet är öppet från 15.45 lördagen den 20 mars.

Vi kommer att lägga in pauser för att hålla energin uppe under mötet.

Duka gärna upp med en god kopp kaffe, te eller saft och något att tugga på så fikar vi lite gemensamt även om vi detta år behöver ses på distans.

Har du inte möjlighet att delta digitalt?

Anmäl dig till info@sjuharad.rfsl.se eller på telefon 033-10 69 70 för att boka en av de få platser vi erbjuder fysiskt i vår lokal.

Är du inte medlem än?  Bli det. För att rösta på årsmötet behöver du vara medlem i RFSL Sjuhärad.  Läs mer på denna länk: https://www.rfsl.se/engageradig/ eller kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se eller 033- 10 69 70 så hjälper vi till.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?  Hör av dig till Johan, Annelie och Helena på valberedning@sjuharad.rfsl.se

Övriga frågor skickas till info@sjuharad.rfsl.se

Här finns handlingarna inför årsmötet:

Bokslut RFSL Sjuhärad 2020

Årsbokslut 2020

Budget RFSL Sjuhärad 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Kallelse Årsmöte RFSL Sjuhärad 2021

Varmt välkomna!

:::::::::::::::::

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

 4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare

 5. Val av protokolljusterare

 6. Val av rösträknare

 7. Fastställande av dagordningen

 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

 9. Revisorernas berättelse

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Propositioner:

  12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),

  12.2 Fastställande av verksamhetsplan,

  12.3 Budget för verksamhetsåret

 13. Motioner

 14. Val av styrelse:

  Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen,

  Ordförande,

  Kassör,

  Övriga ordinarie ledamöter**,

  Ersättare

 15. Val av kongressombud

 16. Val av valberedning

 17. Val av revisorer

 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

 20. Mötets avslutande

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Vi hoppas att ni vill dela årsmötet med oss!

Hjälp också gärna till att bjuda in fler av era vänner och bekanta att bli medlemmar i RFSL Sjuhärad – så kan vi göra mer, och bättre. Tack!

Med vänliga hälsningar från RFSL Sjuhärads styrelse: Stina Nilss, Magnus Cramer, Rebekah Hellberg, Jessie Neuman, Daniel Carlsson och Dexter Pettersson.

:::::::::::::

Dear members!

A warm welcome to RFSL Sjuhärad’s annual meeting 2021.

Saturday, March 20

4-6 PM (16.00-18.00)

The annual meeting is the association’s highest decision-making meeting and it is you as members who decide what we will do during the year and who should be in the board.

We hold the annual meeting digitally, but also give the opportunity for a few to attend physically – these places are reserved for those members who do not have access to internet or technical equipment.

Do you need English translation? Please write to stina@sjuharad.rfsl.se and we will help you.

To attend:

 1. You can join from a computer or smartphone. If you don’t have that: get in touch with us and we will help you, you can then join as a listening member.

 2. Download the Zoom program via this page: https://zoom.us/.

  Zoom is free and easy to use.

 3. Click on this link: https://us02web.zoom.us/j/89709485378. The link is also to find on our web and facebook-event. The meeting is open from 15.45 on Saturday 20 March.

We will take breaks to keep the energy up during the meeting, feel free to bring good cup of coffee, tea or juice and something to chew on – then we can have a little “fika” together even though this year we need to do it on distance.

Do you not have the opportunity to participate digitally? Write to info@sjuharad.rfsl.se or call 033-10 69 70 to book one of the few places we offer physically in our premises.

Not a member yet? Become that! To vote at the annual meeting, you need to be a member of RFSL Sjuhärad. Read more at this link: https://www.rfsl.se/engageradig/ or contact us on info@sjuharad.rfsl.se or 033- 10 69 70 and we will help you.

Do you want to nominate yourself or someone else to the board? Get in touch with Johan, Annelie and Helena at valberedning@sjuharad.rfsl.se

Other questions can be sent to info@sjuharad.rfsl.se

This is the papers that we will talk about and take decisions on the annual meeting:

Financial statements RFSL Sjuhärad 2020

Annual Accounts 2020

Budget RFSL Sjuhärad 2021

Association annual report 2020

Association annual plan 2021

Kallelse Årsmöte RFSL Sjuhärad 2021

Warm welcome!

Agenda for the annual meeting

 1. Opening of the annual meeting

 2. Decision of the numbers of voting members

 3. Question whether the annual meeting has been announced in accordance with the articles of association

 4. Decision of annual meeting presidium: – Meeting chairman, -Secretary secretary

 5. Decision of protocol adjuster

 6. Decision of vote counters

 7. Decision of the agenda

 8. The Board’s operational and financial report

 9. The auditors’ speach

 10. Adoption of income statement and balance sheet

 11. Question about discharge from liability for the board

 12. Propositions:

12.1 Adoption of statutes (if changes have taken place at RFSL’s congress)

12.2 Adoption of business plan

12.3 Budget for the financial year

 1. Suggestions from members (shall be sent 4 weeks before the annual meeting)

 2. Election of the board:

  – Determination of the term of office and the number of members of the board,

  – Chairman,

  – Treasurer,

  – Other ordinary members **,

  – Deputy

 3. Election of congressional representatives

 4. Election of nomination committee

 5. Election of auditors

 6. Election of any working groups and other elected representatives

 7. Other issues (not decision issues)

 8. Closing of the meeting.

** when electing other members, e.g. vice chairmen, secretaries or other named members are appointed

We hope you want to share the annual meeting with us!

Also: feel free to help invite more of your friends and acquaintances to become members of RFSL Sjuhärad – so we can do more, and better. Thanks!

With kind regards from RFSL Sjuhärad’s board: Stina Nilss, Magnus Cramer, Rebekah Hellberg, Jessie Neuman,  Daniel Carlsson and Dexter Pettersson.