Årsmöte

Om ossRFSL

Kära medlemmar! Varmt välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte den 19 mars 2022!

(For English: read below)

 

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte!
Lördagen den 19 mars 2022
Klockan 16:00
 
Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningshandlingar och framåtblickande planer. Vi ser fram emot att ha er med också under 2022 års verksamhet!
Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det på https://blimedlem.rfsl.se/)
 
Motioner (förslag till styrelsen och föreningens arbete) ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (19 februari).
Senast den 5 mars kommer alla handlingar finnas färdiga för er att ta del av. Ni hittar dem på denna sida.
Dagordningen för årsmötet hittar ni i våra stadgar: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. Och inklistrad nedan.
Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2022? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!

Vi håller årsmötet på plats i våra lokaler på Magasinsgatan 1 i Borås, men ger också möjlighet till att närvara digitalt för er som inte har möjlighet att komma fysiskt.

För att närvara fysiskt:

  1. Anmäl dig till stina@sjuharad.rfsl.se, skriv namn och meddela allergier samt om du behöver använda trappklättrare
  2. Kom till Magasinsgatan 1 i Borås klockan 16.00, vår lokal ligger två trappor upp utan hiss. Ring 033-106970 om du inte hittar. Lokalerna håller öppet från 15.30
  3. Delta i årsmötet och stanna gärna kvar för att umgås på vår klubb Magasinet som börjar efter årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta och alkoholfri dryck under mötet.

För att närvara digitalt:

  1. Anmäl dig till stina@sjuharad.rfsl.se. Du kan vara med från dator eller smartphone. Om du enbart har knapptelefon: hör av dig till oss så hjälper vi dig, du kan då vara med som lyssnande medlem.
  2. Ladda ned programmet Zoom via denna sida: https://zoom.us/. Zoom är gratis och enkelt att använda.
  3. Klicka på denna länk: https://us02web.zoom.us/j/86827545042 Länken finns också på vår hemsida och på facebook-event. Det digitala mötet är öppet från 15.45 lördagen den 19 mars.

Vi kommer att lägga in pauser för att hålla energin uppe under mötet.
För er som deltar digitalt: duka gärna upp med en god kopp kaffe, te eller saft och något att tugga på. För er som deltar på plats: vi bjuder på smörgåstårta och dryck.

Mötet kommer att hållas på svenska, men översättning till engelska kommer att ges vid behov. Anmäl detta till stina@sjuharad.rfsl.se

Handlingarna hittar ni genom att klicka på länkarna:

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Bokslut 2021

Revisionsberättelse 2021

Budget 2022

Bilder från vår verksamhet 2021

Vi har inte fått in några motioner eller propositioner inför årsmötet 2022.

 

Är du inte medlem än?
Bli det. För att rösta på årsmötet behöver du vara medlem i RFSL Sjuhärad.
Läs mer på denna länk: https://www.rfsl.se/engageradig/ eller kontakta oss på info@sjuharad.rfsl.se eller 033- 10 69 70 så hjälper vi till.

 

Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?

Hör av dig till Johan, Annelie och Helena på valberedning@sjuharad.rfsl.se

Övriga frågor skickas till info@sjuharad.rfsl.se

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Daniel Karlsson, Ivan Mwanje Kigoonya, Amin Ssemakula, Abbe Elf, Robert Standar, Charlie Howard, Aina Mullbock-Abramsson, Anita Spjuth

DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare
6 Val av rösträknare
7 Fastställande av dagordningen
8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
13 Motioner
14 Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15 Val av kongressombud
16 Val av valberedning
17 Val av revisorer
18 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

********

*******

RFSL Sjuhärad calls for annual meeting!
Saturday, March 19, 2022
At 16:00


During the annual meeting, we offer regular association documents and forward-looking plans. We look forward to having you with us during the 2022 activities as well! Without members, no association. Warm welcome! (If you are not a member, become one at https://blimedlem.rfsl.se/)  

Motions (proposals for the board and the association’s work) must be received by the board no later than 4 weeks before the annual meeting (19 February).


By March 5, all documents will be ready for you to take part in.   The agenda for the annual meeting can be found in our bylaws: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/. And pasted below.
Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2022? Then the annual meeting is a good opportunity to meet others involved, the office and the board!

We hold the annual meeting in our hose at Magasinsgatan 1 in Borås, it is also possible to participate digitally.
Do you need English translation? Please write to stina@sjuharad.rfsl.se and we will help you.

To come to the meeting in Borås:

  1. Register to stina@sjuharad.rfsl.se, wrote your name, allergies or needs and if you need translation from Swedish to english
  2. Come to Magasinsgatan 1 in Borås at 16.00 (4 pm), our hose is two stairs up with no elevator. Let us know if you need help! Call 033-106970 if you get lost! The house is open from 15.30 (3.30 pm)
  3. Take part in the meeting and feel welcome to stay also at our club Magasinet after the meeting. We will serve simple food and beverage during the meeting.

To attend digitaly:
1. You can join from a computer or smartphone. If you don’t have that: get in touch with us and we will help you, you can then join as a listening member.
2. Download the Zoom program via this page: https://zoom.us/.
Zoom is free and easy to use.
3. Click on this link: https://us02web.zoom.us/j/86827545042 
The link is also to find on our web and facebook-event.

The digital meeting is open from 15.45 on Saturday 19 March.
We will take breaks to keep the energy up during the meeting.

The documents for the meeting is possible to read thru the links below:

Association report 2021

Association plan 2022

Economy report 2021

Auditor’s report 2021

Budget 2022

Pics from 2021Not a member yet? Become that! To vote at the annual meeting, you need to be a member of RFSL Sjuhärad. Read more at this link: https://www.rfsl.se/engageradig/ or contact us on info@sjuharad.rfsl.se or 033- 10 69 70 and we will help you.

Do you want to nominate yourself or someone else to the board? Get in touch with Johan, Annelie and Helena at valberedning@sjuharad.rfsl.se
Other questions can be sent to info@sjuharad.rfsl.se

Warm welcome!

Sincerely,
RFSL Sjuhärad’s board
Stina Nilss, Magnus Cramer, Daniel Karlsson, Ivan Mwanje Kigoonya, Amin Ssemakula, Abbe Elf, Robert Standar, Charlie Howard, Aina Mullbock-Abramsson, Anita Spjuth
Welcome to contact us at info@sjuharad.rfsl.se  

AGENDA for March 19:
1 Opening of the Annual General Meeting
2 Determining the voting list
3 Ask if the annual meeting has been announced in accordance with the articles of association
4 Election of annual meeting presidium: – Meeting chairman, -Secretary secretary
5 Selection of protocol adjuster
6 Selection of counters
7 Adoption of the agenda
8 The Board’s activity and financial report
9 Auditors’ report
10 Adoption of income statement and balance sheet
11 Question about discharge of liability for the board
12 Proposals: 12.1 Adoption of statutes (if changes have taken place at RFSL’s congress), 12.2 Adoption of business plan, 12.3 Budget for the financial year
13 Exercises
14 Election of the Board: – Determination of the term of office and the number of members of the Board, – Chairman, – Treasurer, – Other ordinary members **, – Deputy
15 Election of congressional representatives
16 Election of Nomination Committee
17 Election of auditors
18 Election of any working groups and other elected representatives
19 Other issues (not decision issues)
20 Closing of the meeting.
** when electing other members, e.g. vice chairmen, secretaries or other named members are appointed