Årsmöte

Om ossRFSL

Kära medlemmar! Varmt välkomna till RFSL Sjuhärads årsmöte den 16 mars 2024!

(For English: read below)

RFSL Sjuhärad kallar till årsmöte!
Lördagen den 16 mars 2024
Klockan 18:00 – med efterföljande pub
 
Vi bjuder er som anmäler er till mötet på mat och dryck. Efter mötet öppnar vi vår regnbågspub med bar och skönt häng.
Under årsmötet bjuder vi på regelrätta föreningshandlingar och framåtblickande planer. Vi ser fram emot att ha er med också under 2024 års verksamhet!
Utan medlemmar, ingen förening. Varmt välkomna!
(Är du inte medlem, bli det på https://blimedlem.rfsl.se/)
 
> Motioner (förslag till styrelsen och föreningens arbete) ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (17 februari).
> Senast den 2 mars kommer alla handlingar finnas färdiga för er att ta del av. Ni hittar dem på denna sidan.
> Dagordningen för årsmötet hittar ni i våra stadgar: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/.
> Handlingar:
 
 
Vill du engagera dig i RFSL Sjuhärad under 2024? Då är årsmötet ett bra tillfälle att träffa andra engagerade, kansli och styrelse!
 
Vi håller årsmötet på plats i våra lokaler på Magasinsgatan 1 i Borås, men ger också möjlighet till att närvara digitalt för er som inte har möjlighet att komma fysiskt, hör av er!
Anmäl dig till info@sjuharad.rfsl.se, skriv namn och meddela allergier samt om du behöver använda trappklättrare eller har behov av att närvara digitalt.
 
Kom till Magasinsgatan 1 i Borås klockan 18.00, vår lokal ligger två trappor upp utan hiss. Ring 033-106970 om du inte hittar. Lokalerna håller öppet från 17.30
Delta i årsmötet och stanna gärna kvar för att umgås på vår pubkväll som börjar efter årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta och alkoholfri dryck under mötet.
 
Mötet kommer att hållas på svenska, men översättning till engelska kommer att ges vid behov. Anmäl detta till info@sjuharad.rfsl.se.
 
Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen?
Hör av dig till Maria-José på valberedning@sjuharad.rfsl.se
 
Övriga frågor skickas till info@sjuharad.rfsl.se
 
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
RFSL Sjuhärads styrelse
Stina Nilss, Magnus Cramer, Henrik Fager, Daniel Karlsson, Juliana Isedor, Charlie Howard, Anita Spjuth, Elsa Johnsson
 
DAGORDNING
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5 Val av protokolljusterare
6 Val av rösträknare
7 Fastställande av dagordningen
8 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkning
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Propositioner: 12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 12.3 Budget för verksamhetsåret
13 Motioner
14 Val av styrelse: – Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, – Ordförande, – Kassör, – Övriga ordinarie ledamöter**, – Ersättare
15 Val av kongressombud
16 Val av valberedning
17 Val av revisorer
18 Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20 Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses
 
*******
RFSL Sjuhärad calls for annual meeting!
Saturday, March 16, 2024
At 18:00 + pub night after the meeting
Magasinsgatan 1 in Borås
 
During the annual meeting, we offer regular association documents and forward-looking plans. We look forward to having you with us during the 2024 activities as well! Without members, no association.
Warm welcome! (If you are not a member, become one at https://blimedlem.rfsl.se/)
 
Please contact info@sjuharad.rfsl.se for more information about the meeting.
> Motions (proposals for the board and the association’s work) must be received by the board no later than 4 weeks before the annual meeting (17 February).
> By March 2, all documents will be ready for you to take part off on this page and fb-event
> The agenda for the annual meeting can be found in our bylaws: https://sjuharad.rfsl.se/stadgar/
 
Do you want to get involved in RFSL Sjuhärad in 2024? Then the annual meeting is a good opportunity to meet others involved, the office and the board!
 
Best wishes
The board of RFSL Sjuhärad
Stina Nilss, Magnus Cramer, Henrik Fager, Daniel Karlsson, Juliana Isedor, Charlie Howard, Anita Spjuth, Elsa Johnsson