Ulricehamn Pride 26-31 augusti 2019

PRIDERFSL

(Mer information kommer! Följ också eventet på fb. // More information will come. Please follow the event on fb)

Äntligen! Ulricehamn Pride! 26-31 augusti 2019! Med veckan vill vi lyfta frågor kring mänskliga rättigheter och specifikt hbtqia-frågor tillsammans med lokala aktörer.

Från måndag till lördag kommer vi att bjuda på teater, samtal, filmvisning, poesi, parkhäng, workshops, bio, utställningar, högläsning, dans, föreläsningar, manifestationer. Med mera!
Håll koll på eventet på fb för uppdateringar. Det här, blir så bra!

Initiativet till Ulricehamn Pride kommer från Wahed, medlem i RFSL Sjuhärad och bosatt i Ulricehamn. 

Syftet med Ulricehamn Pride är att utan kommersiellt intresse lyfta frågor kring hbtqia ur ett intersektionellt perspektiv som också innehåller perspektiv kring diskriminering baserat på normer i stort. Vi vill titta på hur normer kring geografi, bakgrund, språk, hudfärg, funktionalitet, yrke och fritidsaktiviteter tar sig uttryck och begränsar människor.

Varmt välkomna till en veckas festival som fångar upp frågor som är aktuella året runt, vi vill vara en del i det ständiga förändrande arbetet för att alla människor ska känna sig hemma och få sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. 

De heteronormativa strukturerna finns överallt i samhället och det påverkar hbtqia-personer såväl i skola och på arbetsplatser som i föreningar och på fritiden. 

Vi vill belysa detta under hela Ulricehamn Pride men också i specifika programpunkter kring liv som levs och perspektiv som bärs av och med hbtqia-personer i Ulricehamns kommun. Vad är det som formar våra tankar och idéer? Hur föds fördomar och hur arbetar vi med dem? Hur hänger homofobi, transfobi och rasism ihop och vad har det med specifikt Ulricehamn att göra? Vad innebär det att vara hbtqia på en mindre ort eller på landsbygd? Vilka berättelser finns och syns? Vilka normer råder och hur påverkar det människors val av utbildning, yrke eller bostadsort? 

Konst och kultur är en drivande del av hbtqia-rörelsen. Under Ulricehamn Pride sätter vi berättelserna i fokus genom utställningar, författarbesök och eget skapande. Vi vill sätta ett särskilt fokus på lokala berättelser. 

Fokus för programmet är: berättelser, idrott, landsbygd och kultur. Vi jobbar med ett brett grepp kring tematiken och är måna om att fånga upp det som är aktuellt och intressant lokalt. En utgångspunkt är erfarenheten som finns i RFSL Sjuhärad och föreningens medlemmar, ytterligare utgångspunkter är lokala profilpunkter och områden som är starka lokalt, men som kan utvecklas vad gäller just hbtqia. 

Programmet kommer att bestå av samtal, föreläsningar, utställningar, föreställningar, filmvisning, konserter, workshops och mycket mer. Målet med programmet är att lyfta en bredd av frågor som rör hbtqia i bred bemärkelse, vi vill rikta blicken mot de normer som hotar och begränsar människors liv och, i enkelhet, visa på vikten av att få vara den en är, där en vill vara. 

In English:

Finally! Ulricehamn Pride will be held August 26-31, 2019. During the week we want to raise issues regarding human rights and specifically LGBTQIA issues together with local actors. The initiative for Ulricehamn Pride comes from a member from RFSL Sjuhärad, who also resides in Ulricehamn.

The purpose of Ulricehamn Pride is to raise issues of LGBTQIA from an intersectional perspective, which also include perspectives on discrimination based on norms in general, without commercial interest. We want to look at how norms around geography, background, language, skin color, functionality, profession and leisure activities express themselves and limit people.

Warmly welcome to a week’s festival that captures issues that are current all year round, we want to be a part of the constantly changing work so that all people feel at home and have their rights met in the municipality.

The heteronormative structures are found everywhere in society and it affects LGBTQIA people both in school and in workplaces as well as in associations and in leisure time.

We want to highlight this throughout the whole of Ulricehamn Pride, but also in specific program items around life that are lived and perspective worn by and with LGBTQIA people in Ulricehamn municipality. What is it that shapes our thoughts and ideas? How are prejudices born and how do we work with them? How does homophobia, transphobia and racism hang together and what does it have to do specifically with Ulricehamn? What does it mean to be LGBTQIA in a smaller town or in rural areas? What stories are there and visible? What norms exist and how does it affect people’s choice of education, occupation or place of residence?

Art and culture is a driving force in the LGBTQIA movement. During Ulricehamn Pride we put the stories in focus through exhibitions, author visits and our own creation. We want to put a special focus on local stories.

The focus of the program is: stories, sports, rural areas and culture. We work with a broad grasp of the theme and are keen to capture what is topical and interesting locally. One starting point is the experience that exists in RFSL Sjuhärad and the association’s members, further starting points are local profile points and areas that are strong locally, but which can be developed with regard to LGBTQIA.

The program will consist of talks, lectures, exhibitions, performances, film shows, concerts, workshops and much more. The aim of the program is to raise a breadth of issues related to LGBTQA in a broad sense, we want to look at the norms that threaten and limit people’s lives and, in simplicity, demonstrate the importance of being the one who is, where one wants to be .