Hälsa, sex och hiv

VerksamhetRFSL

(For English, read below)

Vad är CheckPoint Sjuhärad?

CheckPoint Sjuhärad ger dig möjlighet att enkelt ta ett hivtest och få ett snabbt svar. Det kostar inget och du kan vara helt anonym. Testet görs utanför sjukvården.
Vår mottagning har öppet onsdagar jämna veckor. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att komma. Vi håller till i RFSL:s lokaler i centrala Borås.
Vi tar ett stick i fingret. Efter 15 minuter får du svar.

För vem?
CheckPoint Sjuhärad är främst en mottagning för män och transpersoner som har sex med män. Men givetvis är alla välkomna som vill testa sig.

När kan du testa dig?
DROP-IN Onsdagar jämna veckor, klockan 18–20.
Om du vill ha tolk behöver du boka din tid minst tre vardagar i förväg.
När är det möjligt att testa sig?
Hivtestet mäter antikroppar. Det betyder att viruset kan upptäckas först efter att kroppen bildat antikroppar mot det. Hur lång tid det tar varierar från person till person, från ungefär två till åtta veckor. Vi rekommenderar att det har gått åtta veckor från att du tror du kan ha blivit smittad för att tester ska vara helt tillförlitligt.
Om du är akut orolig kan ett traditionellt blodprov vara bättre, då det kan upptäcka hiv vid ett tidigare stadium. Vill du veta vart du ska vända dig, kontakta oss.
CheckPoint Sjuhärad nekar ingen som vill ta ett test, förutsatt att personen inte är påverkad av alkohol eller droger. Hellre ett test för mycket än ett test för lite.

Varför hivtest?
CheckPoint Sjuhärad vill ge alla möjlighet att testa sig. Genom att veta din hivstatus kan du ta hand om din egen och andras hälsa. Majoriteten av alla som får hiv överfört har fått det från en person som inte själv vet om att den är positiv. Testning är ett effektivt sätt att minska överföringen av hiv.
Bland män som har sex med män är hiv idag 80 gånger vanligare än bland befolkningen i stort. Genom att testa dig regelbundet kan du skydda dig själv och dina partners.
Dagens behandling är väldigt effektiv. Om du testar positivt får du tillgång till behandling och medicinering i tid. Det gör att du kan leva ett fullgott liv. Medicinerna kan idag få ner viruset till omätbara nivåer.
CheckPoint Sjuhärad gör att du kan testa dig anonymt helt utanför vårdens regi. Svaret får du direkt. För en del passar det helt enkelt bättre. Flera av oss som står bakom CheckPoint Sjuhärad är själva hbtq. Det är alltså en communitybaserad mottagning, vilket gör oss till ett viktigt komplement till andra ställen att testa sig på.

Hur går testet till?
Ett hivtest är enkelt och går snabbt att genomföra:
Vi tar ett stick i fingret, några droppar blod sätts på en sticka.
Blodet blandas med en kemikalie.
Vi väntar i 15 minuter på provsvaret. Under tiden erbjuds du ett samtal där du får möjlighet att prata om det du känner för.
Om du testar reaktivt kan vi hjälpa dig att snabbt komma till en mottagning för att göra ett uppföljande, bekräftande test. Detta rekommenderas när någon får ett reaktivt resultat med snabbsvarstest. CheckPoint Sjuhärad samarbetar med Infektionsmottagningen på SÄS, men bor du i en annan stad eller inte vill gå dit kan vi hjälpa dig att få kontakt med en annan mottagning. Vi tvingar ingen att uppsöka vård och anmäler heller ingen som testar reaktivt till vården utan personens samtycke. Behöver du tid på dig att bearbeta dina reaktioner innan du uppsöker läkare kan vi erbjuda Kan vi erbjuda samtalsstöd med någon som är peer stödjare och lever med hiv.

Anonymitet
Du är helt anonym när du kommer till CheckPoint Sjuhärad. Vi frågar inte efter ditt namn, personnummer eller telefonnummer. Eftersom ingen som arbetar här är utbildad sjukvårdspersonal behöver vi inte föra några journaler alls. Även om du testar positivt förblir du anonym.
Alla som arbetar på CheckPoint Sjuhärad har tystnadsplikt. Det innebär att det du berättar när du är här stannar mellan oss.

Kontakta oss

Adress:
CheckPoint Sjuhärad
RFSL Sjuhärad
Magasinsgatan 1
504 35 Borås
alma@sjuharad.rfsl.se
033-106970

Drop In:

Onsdagar varannan vecka, alltid jämna veckor, klockan 18–20. Se vår kalender för datum och mer info.

::::::::::::::::::::

English version:

What is CheckPoint Sjuhärad?

CheckPoint Sjuhärad gives you opportunity to easily take a HIV test and get a quick result. It´s free of charge and you can be totally anonymous. The testings are done outside of medical care.
Our reception is open Wednesdays every other even week. You don’t need to book a time, you can just show up. We are located in RFSL´s facilities in central Borås.
We take a needle stick in your finger and after 15 minutes you will get the result.
For whom?
CheckPoint Sjuhärad is mainly a clinic for men and trans persons who have sex with men. But, of course, everyone is welcome to take the test.
When can you take the test?

DROP-IN
Wednesdays every other week, between 6 and 8 pm. See dates in our calendar.

If you need an interpreter you’ll need to book in three days advance. Just e-mail christian@boras.rfsl.se
When is it possible to take the test?
The HIV test measures antibodies in your blood. It means that the virus can first be detected after that the body has build antibodies against the virus. How long that takes differs from person to person, from about two up to eight weeks. We recommend that is has been eight weeks from when you think you might have been transmitted, so that the test can be reliable.
If you are acutely worried a traditional blood test will be better, because it can discover hiv at an earlier state. If you want to know where you can take such a test, please contact us.
CheckPoint Sjuhärad won´t deny anyone who wants to take a test as long as the person isn’t intoxicated by alcohol or drugs. Rather one test too many than a test to little.
Why to take a hiv test?

CheckPoint Sjuhärad wants to give everyone an opportunity to test themselves. By knowing your hiv status you may take care of your own and other people’s health. The majority of everyone who has transmitted hiv has got it from a person who’s not aware being positive. To take a test is an effective way to decrease hiv transmitting.
Among men who has sex with men hiv is 80 times more common than among the population in general.
By testing regularly you can protect yourself and your partners.
Todays treatment is very effective. If you test positive you’ll get availability to treatment and medication in time. This leads to that you can live a fully satisfactory life. The medications of today can make the virus levels get undetectable.
CheckPoint Sjuhärad gives you the chance to test yourself anonymous completely outside the medical care directions. You’ll get the test result immediately. We are a community based reception, and that makes us an important complement to other places to take tests.

How does the test work?

A hiv test is simple and fast to implement:
We take a blood sample from your finger and some drops of blood is placed on a rod.
The blood mixes with chemicals.
We wait 15 minutes on the result. Meanwhile you are offered to talk with us with whatever you want and need.
If you test reactive we can help you to quickly come to health care to do a follow up, a confirmatory test. This is recommended when someone has a reactive result with the hiv quick test. CheckPoint Sjuhärad cooperate with the Infection Clinic at SÄS, but if you live in another city or you don´t want to go to there we can help you to contact another clinic/health care. We don´t force anyone to seek care and we don´t report anyone to the care without the persons consent. If you need time to process your reactions before you visit a doctor we can offer talk and support with some who is peer supporter and lives with HIV.
Anonymity
You are totally anonymous when you visit CheckPoint Sjuhärad. We won´t question your name, personal code number or telephone number. Since no one who works here is educated clinician we don’t need to take journals. Even if you test positive you will remain anonymous.
Everyone who works at CheckPoint Sjuhärad has professional secrecy. It means that what you tell us stays between us.

Contact us:

Address:
CheckPoint Sjuhärad
RFSL Sjuhärad
Magasinsgatan 1
504 35 Borås
Open:
Wednesdays every other week, 6-8 PM. Drop-in.
Contact:
alma@sjuharad.rfsl.se
033-106970